آسن جیمنز

من مدرک تبلیغات و روابط عمومی دارم. من دوست دارم آشپزی کنم ، عکاسی کنم و از پنج کوچولوی خودم لذت ببرم. در دسامبر 2011 و خانواده ام به پارما (ایتالیا) نقل مکان کردیم. در اینجا من هنوز غذاهای اسپانیایی درست می کنم اما غذاهای معمولی این کشور را نیز درست می کنم. امیدوارم غذاهایی را که من در خانه تهیه می کنم دوست داشته باشید و همیشه برای لذت بردن از غذاهای کوچک طراحی شده باشند.