مایرا فرناندز جوگلار

من در سال 1976 در آستوریاس به دنیا آمدم. من کمی شهروند جهان هستم و عکس ها ، سوغاتی ها و دستور العمل های غذا را از اینجا و آنجا در چمدانم حمل می کنم. من به خانواده ای تعلق دارم که در آن لحظات خوب ، خوب و بد در اطراف یک میز می گذرد ، بنابراین از کودکی آشپزخانه در زندگی من حضور داشته است. به همین دلیل ، دستور العمل هایی را آماده می کنم تا بچه های کوچک سالم سالم رشد کنند.