રેસિપિ અનુક્રમણિકા

મોન્સ્ટર આંખો

તમારી પાસે હજી પણ હેલોવીન રાત માટે આ ભયાનક રેસીપી તૈયાર કરવાનો સમય છે. તે એક પન્ના કોટ્ટા ડેઝર્ટ છે જે ...

ઓમુરૈસુ, ઓમેલેટ, ચોખા અને ...

જો આપણે કહીએ કે આ જાપાની વાનગીનું નામ ઓમેલેટ (ફ્રેન્ચમાં 'ઓમેલેટ') અને ચોખા (અંગ્રેજીમાં 'ભાત') શબ્દો પરથી ઉતરી આવ્યું છે, તો આપણે અનુભવીએ છીએ ...

કાર્નિવલ કાન

કાર્નિવલ કેલેન્ડરની આસપાસ છે અને ગેલિશિયનમાં કાર્નિવલને "એન્ટ્રોઇડુ" કહેવામાં આવે છે. આ કાર્નિવલ કાન એ લાક્ષણિક મીઠાઈઓ છે ...