Angela

ຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ແລະຄວາມພິເສດຂອງຂ້ອຍແມ່ນຂອງຫວານ. ຂ້ອຍກຽມອາຫານແຊບ, ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດຕ້ານທານໄດ້. ເຈົ້າຢາກຮູ້ສູດອາຫານບໍ່? ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຈະຕິດຕາມຂ້ອຍ.