دادی ډونټس

نن ورځ زه تاسو سره زما د غوره ترکیبونو څخه یو شریک کوم: دادی نانځم. دوی هغه څه دي چې زما انا یې کار کاوه او ...