ඔතා බිත්තර

පිරවූ බිත්තර බොහොමයක් ඇත, නමුත් මෙම ඔතා ඇති බිත්තර කිසිවෙකුට පරාජය කළ නොහැක. ඇත්තටම ඒවා නිකම්ම නිකම්ම නිකම්ම නිකම් යක්‍ෂ බිත්තර නොවන නිසා...

Zucchini croquettes

Zucchini croquettes

ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ විශේෂ ක්‍රොකට් සෑදීමේ වෙනත් ක්‍රමයක් අතපසු නොකරන්න. ඔවුන් සතුව ක්‍රීම් සහ පෝෂ්‍යදායී…