බාබරා ගොන්සාලෝ

මම අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ආහාර පිසීමට ප්‍රිය කර ඇත්තෙමි, මගේ දෙමාපියන් නිවසේදී ආහාර පිසීම නැරඹීමෙන් මම ඉගෙන ගතිමි. මම සාම්ප්‍රදායික කෑම වලට කැමතියි, නමුත් මගේ මයිකුක් ද මට උදව් කරයි. ඉවුම් පිහුම් වලට අමතරව මගේ නිදහස් කාලය තුළ, මගේ පවුලේ අය සහ සතුන් සමඟ සංචාරය කිරීමට සහ විනෝද වීමට මම කැමතියි.