ඇපල් සැන්ඩ්විච්

ඇපල් සැන්ඩ්විච්

ඔබ විශේෂ කෙටි කෑමකට කැමතිද? අපි පෙති කපන ලද පාන්, ඇපල්, බටර්, කුරුඳු වලින් සාදන ලද ඇපල් සැන්ඩ්විච් කිහිපයක් සූදානම් කරන්නෙමු ...